sharepoint是office365套件之一,其中拥有的是13.107.136.9这个ip,实际这个ip只是一个CDN节点,并非数据实际存储位置,实际sharepoint的数据中心在office365订阅注册时选择国家后就已经固定下来,现在将实际数据中心位置和ip统计如下

中国 北京:42.159.38.24,42.159.38.25,42.159.38.26,42.159.38.28(世纪互联)

中国 上海:42.159.166.25(世纪互联)

中国 香港:40.108.228.39,40.108.228.40,40.108.228.41,40.108.228.42,40.108.228.43,104.146.180.53,104.146.180.57,104.146.180.59

新加坡 新加坡:40.108.217.31,40.108.217.32,40.108.217.33,
40.108.217.34,40.108.217.35,40.108.217.45,40.108.217.48,40.108.217.49,40.108.217.54,40.108.217.55,40.108.217.56,40.108.217.57,40.108.246.27,40.108.246.39,40.108.246.55

日本 东京都 东京:40.108.198.39,40.108.198.53,104.146.177.66

日本 大阪府 大阪:40.108.227.45,40.108.227.46,40.108.227.47,40.108.227.48,40.108.227.49,40.108.227.57,40.108.227.58,104.146.181.42,104.146.181.41,104.146.181.42,104.146.181.45

韩国 首尔:40.108.153.34,40.183.153.44

印度 马哈拉施特拉邦 浦那:52.105.193.55

印度 泰米尔纳德邦 金奈:52.105.192.39,52.105.192.53,104.146.174.49

印度 马哈拉施特拉邦 孟买:104.146.172.33

德国 黑森州 法兰克福:51.4.66.26,51.4.66.27,51.4.66.28,51.4.66.29(
Deutsche Telekom)

爱尔兰 都柏林郡 都柏林:40.108.160.25,40.108.160.33,40.108.160.35,40.108.160.41,40.108.160.43,40.108.164.25,40.108.164.35,40.108.164.41,40.108.168.27,40.108.168.35,40.108.168.41,40.108.176.36,40.108.200.27,40.108.200.41,40.108.200.53,40.108.200.55,40.108.225.25,40.108.225.39,40.108.225.41,40.108.225.55,40.108.231.27,40.108.231.41,40.108.231.53,40.108.231.58,40.108.242.39,40.108.242.41,40.108.242.55,52.105.2.39,104.146.132.29,104.146.132.33,104.146.132.35,104.146.176.34,104.146.225.68,104.146.250.41,104.146.250.42,104.146.250.44,104.146.250.77

英国 达勒姆郡 达勒姆:104.146.231.42,104.146.231.44

英国 威尔士 加的夫:40.108.163.33,40.108.163.35,40.108.163.42,40.108.180.25,40.108.180.53,40.108.216.33,40.108.216.53

英国 伦敦:40.108.218.39,40.108.218.55

荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹:40.108.176.53,40.108.177.27,40.108.192.25,40.108.192.55,40.108.195.25,40.108.201.35,40.108.211.53,40.108.230.25,40.108.241.25,40.108.241.27,40.108.241.53,52.105.0.25,52.105.0.27,52.105.0.41,52.105.0.53,52.105.0.55,104.146.201.35,104.146.227.42,104.146.227.44,104.146.234.27,104.146.234.28,104.146.245.45,134.170.212.32,134.170.212.34

法国 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大区 马赛:40.108.219.41,40.108.219.55

澳大利亚 维多利亚州 墨尔本:40.108.158.41,40.108.186.25,40.108.186.53,40.108.186.39,40.108.254.41,40.108.254.53,40.108.254.55

澳大利亚 新南威尔士州 悉尼:40.108.249.25,40.108.249.39,104.146.166.33,104.146.166.34

美国 德克萨斯州 圣安东尼奥:40.108.128.26,40.108.128.34,40.108.128.37,40.108.203.39,40.108.203.40,40.108.235.25,40.108.235.27,40.108.235.39,40.108.235.41,40.108.242.34,40.108.255.53,40.108.235.55,104.146.242.28,104.146.242.29,104.146.242.33,104.146.242.37,104.146.243.83,104.146.243.85,104.146.249.41,104.146.249.44

美国 伊利诺伊州 芝加哥:40.108.137.36,40.108.137.41,40.108.137.43,40.108.138.26,40.108.138.35,40.108.138.76,40.108.138.82,40.108.138.85,40.108.182.25,40.108.182.26,40.108.182.27,40.108.182.39,40.108.182.41,40.108.182.53,40.108.182.55,40.108.185.25,40.108.185.26,40.108.185.27,40.108.185.55

美国 弗吉尼亚州 博伊顿:40.108.130.26,40.108.194.25,40.108.194.27,40.108.194.39,40.108.194.53,40.108.194.55,40.108.208.27,40.108.208.41,40.108.208.55,40.108.209.26,40.108.209.29,40.108.219.34,40.108.209.35,40.108.209.47,40.108.210.33,40.108.210.57,40.108.233.39,40.108.233.41,40.108.233.55,104.146.186.52,104.146.188.34,104.146.188.35,104.146.188.42,104.146.188.44,104.146.207.52,104.146.230.26,104.146.230.27,104.146.230.60,104.146.230.61

美国 爱荷华州 得梅因:104.146.136.44,104.146.220.25,104.146.220.28

加拿大 安大略省 多伦多:40.108.154.26,40.108.154.53,40.108.189.39,40.108.189.53

加拿大 魁北克省 魁北克市:40.108.155.75

巴西 圣保罗州 坎皮纳斯:40.108.134.34,40.108.134.36,40.108.253.53,191.232.0.25,191.232.0.26,191.232.0.29